ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย

posted on 29 Nov 2009 14:24 by junjira2009 in knowlege

 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
.......

จากบอร์ดภาพจะแสดงถึงวงจรของการผลิตพังงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่พลังงานไฟฟ้าออกจากโรงงานไฟฟ้าจนมาถึงบ้านพักอาศํย โรงไฟฟ้า แบ่งเป็ฯ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (พลังไอน้ำ) และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ตัวอย่าง โรงไฟฟ้าพลังน้ำผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 11,000 โวลท์ และ 13,800 โวลท์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ ผลิตพังงานไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ จากนั้นทำการเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up Tranformer) ให้เป็น 69,000 โวลท์ หรือ 115,000 โวลท์ หรือ 230,000 โวลท์ หรือ 5000,000 โวลท์ แล้วแต่ขนาดของโรงไฟฟ้า ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ) ก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้มาก ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (โรงไฟฟ้าพลังน้ำ) ก็จะผลิตงานไฟฟ้าได้น้อยลง
จากนั้นก็ส่งพลังงานไฟฟ้าไปตามสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) ไปถึงสถานนีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อทำการลดแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Step-down Tranformer) เพื่อส่งให้การไฟฟ้านครหลวง ที่ระดับแรงดัน 12,000 โวลท์ หรือ 24,000 โวลท์ และการไฟฟ้าภูมิภาค ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ภูมิภาค จะทำการลดแรงดันให้เหลือ 220 โวลท์ สำหรับบ้านพักอาศัย และ 380 โวลท์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
......บอร์ดภาพแม่เหล็ก (ประถม)
บอร์ดภาพนี้ จะประกอบไปด้วยรูปภาพของห้องต่างๆ ภายในบ้าน และจะมีตัวแม่เหล็กรูปอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี วีดีโอ ฯลฯ นำมาติดในห้องต่างๆ ให้เหมาะสม กิจกรรมนี้ จะเหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษาตอนต้น

......แผงสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ภายในบ้าน(มัธยม)
ชุดทดลองนี้ เป็นอุปกรณ์ที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป ทั้งในบ้านเรือน และโรงเรียนเริ่มตั้นแต่มาตรวัดไฟฟ้า จะทำหน้าที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กล่องควบคุมวงจรไฟฟ้า ในจุดต่าง ๆ ภายในบ้าน ภายในกล่องควบคุมนี้ จะประกอบไปด้วยเบรกเกอร์หลัก ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมเบรกเกอร์ย่อยและเบรกเกอร์ย่อยจะทำหน้าที่ควบคุมจุดไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ควบคุมหลอดไฟ ควบคุมปลั๊กไป เป็นต้นส่วนของวงจรไฟฟ้า ก็จะมีวงจรหลอดตัวฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) วงจรหลอดอินแคนเอดเซนต์ (หลอดไส้) แบบขนาน และวงจรสวิตซ์ 2 ทาง จากวงจรเหล่านี้ จะเห็นถึงการทำงานของหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยตัวอย่างของปลั๊กไฟ (เตารับ) แบบต่างๆ
......ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มัธยม)
ในชุดทดลองนี้ จะประกอบไปด้วยวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (DC.) และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC.) 3V., 6V., 9V. และ 12V. วงจรถ่ายไฟฉาน 4 ก้อน ก้อนละ 1.5 V. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 2 ตัว ซึ่งสามารถใช้วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ค่าความต้านทาน ฯลฯ ส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จะมีอยู่หลายชนิด เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ฯลฯ การต่อวงจรนั้น สามารถดูจากคู่มือ การใช้ที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ให้ไว้กับชุดทดลอง หรือจะนำอุปกรณ์ ใหม่ ๆ มาทำการทดลองได้อีกด้วย

http://www.act.ac.th/act_greenroom/active_b1.html

 

Comment

Comment:

Tweet